Η ΕΛΑΝΕΤ είναι μία από τις πρώτες εταιρείες που πιστοποιήθηκαν στην Ελλάδα (26.09.1996). Η πιστοποίηση αφορά στη διασφάλιση ποιότητας στον τομέα παροχής υπηρεσιών και πιο συγκεκριμένα στους τομείς “Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Διαχείριση Κοινοτικών Προγραμμάτων” και “Σχεδιασμός, Εφαρμογή και Διαχείριση Αναπτυξιακών Δράσεων”. Με τον τρόπο αυτό έχει διαμορφωθεί και εφαρμόζεται ένα τυποποιημένο σύστημα σχεδιασμού, εφαρμογής και διαχείρισης, η αποτελεσματικότητα του οποίου παρακολουθείται βάσει διεθνώς καθορισμένων ποιοτικών και ποσοτικών κριτηρίων.

Στο πλαίσιο αυτό η ΕΛΑΝΕΤ υφίσταται κάθε χρόνο έλεγχο από τον οργανισμό Επιθεώρησης και Πιστοποίησης, TÜV AUSTRIA-HELLAS, για επιβεβαίωση της ορθής συντήρησης του συστήματος.

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Η ΕΛΑΝΕΤ έχει καθορίσει την Πολιτική Ποιότητάς της, η οποία είναι συνδεδεμένη με τη φιλοσοφία και τις απαιτήσεις του ΕΣΠΑ 2014-2020, του ΣΔΕ 2014-2020, της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, των Εταίρων της και του εκάστοτε ισχύοντος θεσμικού πλαισίου.

Η Πολιτική Ποιότητας υλοποιείται μέσω του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, το οποίο ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Διεθνούς Προτύπου Ποιότητας ISO 9001:2015 καθώς και το θεσμικό πλαίσιο λειτουργίας του ΕΣΠΑ και των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ε.Ε., καλύπτοντας όλο το φάσμα των δραστηριοτήτων της ΕΛΑΝΕΤ και των σχέσεων της με το σύνολο των εμπλεκόμενων μερών που έρχεται σε επαφή.

Σκοπός της Πολιτικής Ποιότητας είναι η αποτελεσματική διαχείριση των Κρατικών Ενισχύσεων του ΕΣΠΑ 2014-2020, ώστε να μπορούν να επιτευχθούν οι αντίστοιχοι στόχοι, στους τομείς παρέμβασής τους. Για την υλοποίηση αυτής της Πολιτικής, η ΕΛΑΝΕΤ καθιερώνει και ανασκοπεί αντικειμενικούς σκοπούς για την ποιότητα της διαχείρισης των Κρατικών Ενισχύσεων του Προγράμματος.

 

Για την επίτευξη των ανωτέρω η ΕΛΑΝΕΤ δεσμεύεται για :

  • την αποτελεσματική διαχείριση και εκτέλεση, των έργων κρατικών ενισχύσεων (πράξεων των δικαιούχων επιχειρήσεων) του ΕΣΠΑ 2014-2020 που έχει αναλάβει στις περιοχές ευθύνης της ή πρόκειται να αναλάβει,
  • τη συνεργασία με την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ» και την παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσίων,
  • την πρόληψη και την άμεση αντιμετώπιση πιθανών σφαλμάτων,
  • τη διαρκή κατάρτιση, επιμόρφωση και διασφάλιση της επαγγελματικής επάρκειας του προσωπικού της,
  • την επάρκεια σε πόρους και υποδομές,
  • την εστίαση στον πελάτη και τις ανάγκες του,
  • την εναρμόνιση των δραστηριοτήτων της με το θεσμικό πλαίσιο,
  • την παροχή όλων των απαιτούμενων πληροφοριών στις Αρμόδιες Αρχές,
  • την εσωτερική αξιολόγηση και ανασκόπηση του έργου της,
  • τη συνεχή βελτίωση της αποτελεσματικότητας του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας.

 

Ο Γενικός Διευθυντής δίδοντας έμφαση στην οργάνωση και στην ποιότητα των υπηρεσιών / δραστηριοτήτων της ΕΛΑΝΕΤ, έχει ορίσει Υπεύθυνο Διαχείρισης Ποιότητας και ομάδα ISO, οι οποίοι με την ενεργή συμβολή του συνόλου του προσωπικού της εταιρείας, συμμετέχουν ενεργά στην παρακολούθηση, την εφαρμογή και τη διαρκή βελτίωση του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας της εταιρείας, με στόχο την υψηλή ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο