e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

Τηλέφωνο επικοινωνίας: Καλείτε στο 216 202 3040 (ΔΕΥ-ΠΑΡ, ώρες γραφείου: 09:00-17:00)

 

Προτεραιότητα της Δράσης 1 «Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ» είναι η κάλυψη βασικών αναγκών των ΜμΕ με σύγχρονες τεχνολογίες πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Η Δράση ενθαρρύνει, κατά προτεραιότητα, την υλοποίηση στοχευμένων επενδυτικών σχεδίων βασικού ψηφιακού μετασχηματισμού που συνεισφέρουν σε μία εξωστρεφή, καινοτόμα και ανταγωνιστική παραγωγή προϊόντων ή υπηρεσιών υψηλότερης προστιθέμενης αξίας.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 4η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Έναρξη υποβολών: 23.02.2023 και ώρα 12:00

Λήξη υποβολών: μέχρι εξαντλήσεως του Προϋπολογισμού

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 • η 1η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης για τα πρώτα 73 έργα.
 • η 2η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 68 έργων.
 • η 3η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 128 έργων.
 • η 4η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 102 έργων.
 • η 5η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 105 έργων.
 • η 6η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 704 έργων.
 • η 7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 233 έργων.
 • η 8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 372 έργων.
 • η 9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 276 έργων.
 • η 10η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης, λόγω ένταξης επιπλέον 36 έργων.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν 1.010 έργα, συνολικού π/υ 28.884.447 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 08 Φεβρουαρίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Ωφελούμενοι της ενίσχυσης είναι υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες μεταξύ άλλων θα πρέπει:

 • Να έχουν κλεισμένη τουλάχιστον μία (1) πλήρη διαχειριστική χρήση.
 • Να δραστηριοποιούνται σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ του επενδυτικού σχεδίου για ένα (1) τουλάχιστον (1) έτος.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον τρεις (3) ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας κατά το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης .
 • Να μην έχει ολοκληρωθεί το φυσικό αντικείμενο της επένδυσης ή να μην έχει υλοποιηθεί πλήρως πριν από την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Η Δημόσια Δαπάνη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από Εθνική Συμμετοχή με συνολικό προϋπολογισμό 90.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κυμαίνεται από 18.000 € έως 30.000 € και το ποσοστό ενίσχυσης κυμαίνεται από 50% έως 60% ανάλογα με την περιφέρεια.

Οι επιλέξιμες δαπάνες είναι:

 • Δαπάνες Εξοπλισμού (ενδεικτικά): Προμήθεια ψηφιακού εξοπλισμού γραφείου, αναβάθμιση εσωτερικών δικτύων μεταφοράς δεδομένων, διάδραση με εργαζόμενους, πελάτες ή προμηθευτές κλπ.
 • Δαπάνες Λογισμικού (ενδεικτικά): Προμήθεια σύγχρονων εφαρμογών διαχείρισης επιχειρησιακών πόρων & διαδικασιών (πχ ERP, WMS, KPIs, ΕDI, ΒΜPS, κλπ), επεξεργασίας εικόνας, 3D μοντέλων και CAD, ψηφιακής ασφάλειας, διαχείρισης πελατών και εφοδιαστικής αλυσίδας, βελτιστοποίηση της παραγωγής κ.λπ.
 • Δαπάνες για Παροχή Υπηρεσιών που συνδέονται με τη ψηφιακή αναβάθμιση (ενδεικτικά): Συμβουλευτική υποστήριξη για την παρακολούθηση της υλοποίησης του επενδυτικού σχεδίου, τεχνική υποστήριξη για την υλοποίηση του επενδυτικού σχεδίου, εγκατάσταση ή παραμετροποίηση εφαρμογών που συμπεριλαμβάνονται στην αίτηση χρηματοδότησης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Η μέγιστη διάρκεια ολοκλήρωσης φυσικού και οικονομικού αντικειμένου είναι εννέα (9) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της Απόφασης Ένταξης.

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης υποβάλλεται ηλεκτρονικά αποκλειστικά μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) κάνοντας χρήση του τυποποιημένου στο ΟΠΣΚΕ Εντύπου Υποβολής Αίτησης Χρηματοδότησης (Ενδεικτικό Έντυπο Υποβολής Χρηματοδότησης στο Παράρτημα Ι).

Υποβολή αίτησης χρηματοδότησης επιτρέπεται είτε μόνο στη «Δράση 1 – Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ», είτε μόνο στη «Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ».

Η επιχείρηση δύναται να υποβάλλει αίτηση και σε μια εκ των άλλων δύο δράσεων (Δράση 2 – Προηγμένος Ψηφιακός Μετασχηματισμός ΜμΕ και Δράση 3 – Ψηφιακός Μετασχηματισμός Αιχμής ΜμΕ) μόνο στην περίπτωση που έχει παρέλθει χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών από την αποπληρωμή της εγκεκριμένης αίτησης χρηματοδότησης στη παρούσα Πρόσκληση.

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία και ώρα οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής στο ΟΠΣΚΕ.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός10η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (23.02.2024)
Βασικός Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΥΔ DeMinimis 2023/2831 (15.02.2024)
Βασικός Ψηφιακός ΜετασχηματισμόςΑπόφαση Ένταξης μέσω ΟΠΣ (12.02.2024)
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός9η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (06.02.2024)
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός4η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (01.02.2024)
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός8η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (29.12.2023)
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (28.12.2023)
Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός7η Απόφαση Έγκρισης Αποτελεσμάτων Αξιολόγησης (20.12.2023)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Βασικός Ψηφιακός Μετασχηματισμός Μετάβαση στο περιεχόμενο