Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε η Δράση “Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), η οποία έχει ως βασικό στόχο την ενίσχυση επιχειρήσεων του κλάδου της γούνας και συναφών ειδών (όπως εξειδικεύονται ακολούθως στο άρθρο 6 της παρούσας, βάσει των ΚΑΔ), ανεξάρτητα από τη νομική τους μορφή, που νομίμως λειτουργούν και δραστηριοποιούνται στη χώρα και πληρούν τα αναφερόμενα στην Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Απόφασης.

Η συνολική Δημόσια Δαπάνη της παρούσας πρόσκλησης, ανέρχεται σε είκοσι (20) εκατομμύρια ευρώ και κατανέμεται ενδεικτικά σε δέκα επτά (17) εκατομμύρια ευρώ για Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις με πόρους του ΕΠΑΝΕΚ και τρία (3) εκατομμύρια ευρώ για Μεγάλες Επιχειρήσεις με αμιγώς εθνικούς πόρους.

Η ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (www.ependyseis.gr/mis) ορίζεται η Τετάρτη 12.10.2022 και ώρα 10:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 09.12.2022 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

ΥΠΑΝΕ 5636/11.10.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Προκήρυξη της Δράσης "Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν" του ΕΠΑνΕΚΠροκήρυξη της Δράσης "Έκτακτη Επιχορήγηση σε επιχειρήσεις που έχουν πληγεί από την επίθεση της Ρωσίας κατά της Ουκρανίας και τις διεθνείς κυρώσεις που επιβλήθηκαν" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο