Σε συνέχεια της έκτακτης κατάστασης στην οποία έχει εισέλθει η χώρα για την αντιμετώπιση του ιού Covid19 και συνεκτιμώντας:

– τις οδηγίες των Υπηρεσιών των αρμόδιων Υπουργείων,
– την ανάγκη προστασίας του κοινωνικού συνόλου,
– την υποχρέωση του φορέα μας έναντι των εργαζομένων και του κοινού να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα πρόληψης,

η ΕΛΑΝΕΤ ενημερώνει για τις κάτωθι ενέργειες:

1. Aναστέλλονται οι επιτόπιες επαληθεύσεις έργων. Το μέτρο αυτό θα ανασκοπηθεί όσον αφορά στην ανάγκη επέκτασης (ή αναθεώρησής του), βάσει των πραγματικών συνθηκών στη χώρα.
2. Αποφεύγονται οι διά ζώσης επαφές με το κοινό.
3. Ενημερώνονται οι δικαιούχοι ώστε να στέλνουν τα αιτήματα, ερωτήματα και τα δικαιολογητικά τους (κατά το μέγιστο δυνατό βαθμό) σε ηλεκτρονική μορφή.
4. Ο φορέας στο σύνολό του προχωρεί σε εφαρμογές τήλε-εργασίας στο 50% του προσωπικού του και όπου είναι εφικτό. Οι πληρωμές δικαιούχων θα συνεχίζουν να γίνονται όπως πριν.
5. Τόσο οι εσωτερικές συναντήσεις στον φορέα, όσο και η συμμετοχή των στελεχών μας σε επιτροπές αξιολόγησης, ενστάσεων κτλ, θα γίνεται με εργαλεία τηλεδιάσκεψης.
7. Έχουμε ήδη προβεί σε συστηματικές απολυμάνσεις των χώρων εργασίας, τις οποίες επαναλαμβάνουμε σε τακτά χρονικά διαστήματα.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

ΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚΕπιχειρούμε Έξω Μετάβαση στο περιεχόμενο