Θα θέλαμε να υπενθυμίσουμε στο σύνολο των ενταγμένων δικαιούχων στις Δράσεις του ΕΠΑνΕΚ τις κύριες υποχρεώσεις πληροφόρησης, επικοινωνίας και προβολής, σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1303/2013, τον Εκτελεστικό Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 821/2014, τον Κανονισμό (ΕΕ, Ευρατόμ) 1046 /2018 και την τροποποίηση άρθρων περί πληροφόρησης και επικοινωνίας του Κανονισμού (ΕΕ) 1303/2013.

Όλοι οι δικαιούχοι υποχρεούνται να αναγνωρίζουν τη στήριξη της πράξης προβάλλοντας:

  • το έμβλημα της Ένωσης, με αναφορά στην Ένωση, σύμφωνα με τα τεχνικά χαρακτηριστικά που καθορίζονται στον Εκτελεστικό Κανονισμό 821/2014.
  • το Ταμείο ή τα Ταμεία (ολογράφως) που στηρίζουν την πράξη.

Όταν ένα μέτρο πληροφόρησης και επικοινωνίας αφορά μία ή περισσότερες πράξεις που συγχρηματοδοτούνται από περισσότερα του ενός Ταμεία, η αναφορά στο Ταμείο μπορεί να αντικατασταθεί από την αναφορά στα Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ).

Κατά την υλοποίηση μιας πράξης, ο δικαιούχος ενημερώνει το κοινό σχετικά με τη στήριξη που έχει λάβει από τα Ταμεία:

  1. παρέχοντας στον διαδικτυακό τόπο του, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ένωση.
  2. τοποθετώντας, για πράξεις που δεν εμπίπτουν στην υποχρέωση ανάρτησης πινακίδας, τουλάχιστον μία αφίσα (ελάχιστου μεγέθους Α3) με πληροφορίες σχετικά με το έργο, συμπεριλαμβανόμενης της χρηματοδοτικής συνδρομής της Ένωσης, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όπως η είσοδος σε ένα κτίριο.

Με στόχο την ομοιομορφία, έχει αναπτυχθεί κεντρικά (ΕΥΣΕΚΤ) ηλεκτρονική εφαρμογή παραγωγής αφισών, η οποία είναι προσβάσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://posters2014-2020.esfhellas.gr/.
Μέσω της εφαρμογής αυτής, μπορούν να δημιουργηθούν αφίσες μεγέθους Α3 και Α2, οι οποίες περιλαμβάνουν πληροφορίες σχετικές με το έργο και ακολουθούν την ενιαία οπτική ταυτότητα του ΕΣΠΑ. Μπορείτε να δείτε σχετικές οδηγίες χρήσης της εφαρμογής παραγωγής αφισών εδώ.

Για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ και κατά περίπτωση για τις πράξεις που χρηματοδοτούνται από το ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος εξασφαλίζει ότι οι συμμετέχοντες στην πράξη έχουν ενημερωθεί για τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση. Κάθε έγγραφο που αφορά στην εφαρμογή μιας πράξης, το οποίο απευθύνεται στο κοινό ή στους συμμετέχοντες, συμπεριλαμβανομένης της βεβαίωσης παρακολούθησης ή άλλου πιστοποιητικού, περιλαμβάνει δήλωση στην οποία αναφέρεται ότι το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα συγχρηματοδοτήθηκε από το Ταμείο ή τα Ταμεία.

ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ
Κατά την υλοποίηση μιας πράξης που χρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση προσωρινής πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και όταν η πράξη συνίσταται στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Μετά την υλοποίηση και εντός τριμήνου το αργότερο, ο δικαιούχος είναι υπεύθυνος για την ανάρτηση μόνιμης αναμνηστικής πλάκας ή πινακίδας σημαντικού μεγέθους, σε σημείο εύκολα ορατό από το κοινό, όταν η συνολική δημόσια συνδρομή υπερβαίνει τις 500.000€ και όταν η πράξη συνίσταται στην αγορά υλικού αντικειμένου ή στη χρηματοδότηση έργων υποδομής ή κατασκευής.

Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το κανονιστικό πλαίσιο της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου, για κάθε μορφή επικοινωνίας και σε όλα τα είδη των πράξεων και δράσεων στο ΕΠΑνΕΚ :

  • η μη εφαρμογή των μέτρων πληροφόρησης και επικοινωνίας όπως ορίζονται στο σχετικό κανονιστικό πλαίσιο, μπορεί να επιφέρει κατ’ αποκοπή διόρθωση επί του συνόλου των δαπανών του έργου,
  • σε περίπτωση που οποιοσδήποτε εμπλεκόμενος φορέας αποφασίσει να υλοποιήσει διαφημιστικές ή ενημερωτικές δράσεις σχετικές με συγχρηματοδοτούμενα έργα ή προγράμματα, ακόμα κι αν τις καλύπτει με δική του χρηματοδότηση, οφείλει να τηρήσει τις ίδιες υποχρεώσεις σε ότι αφορά τη σηματοδότηση και να περιλαμβάνεται η εκφώνηση «ΕΣΠΑ – Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης»,
  • σε όλα τα μέτρα πληροφόρησης και επικοινωνίας θα πρέπει να τηρείται η υποχρέωση για παροχή προσβάσιμης πληροφόρησης στα άτομα με αναπηρία.

Σας υπενθυμίζουμε ότι όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα & Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ), ενότητα ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ, στο σύνδεσμο http://www.antagonistikotita.gr/epanek/shmatodothsh.asp?id=1.

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ ΑττικήςΑπόφαση 6ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο