Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε η 3η τροποποίηση (ΥΠΕΘΟΟ 715/15.02.2024) της Πρόσκλησης υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης στη Δράση «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

Ως ημερομηνία έναρξης ηλεκτρονικής υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΟΠΣΚΕ) ορίζεται η Δευτέρα 18.12.2023 και ώρα 15:00 με καταληκτική ημερομηνία την Παρασκευή 22.03.2024 και ώρα 15:00. Αιτήσεις που δεν υποβάλλονται ηλεκτρονικά δεν δύνανται να λάβουν ενίσχυση. Μετά τη λήξη της ημερομηνίας και ώρας της ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Χρηματοδότησης, δεν γίνεται αποδεκτή καμία υποβολή αίτησης.

Για να δείτε την εν λόγω απόφαση, πατήστε στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΕΘΟΟ 715/15.02.2024

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

3η τροποποίηση (παράταση υποβολών) της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-20273η τροποποίηση (παράταση υποβολών) της Δράσης «Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας νέων Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων» του Ανταγωνιστικότητα 2021-2027 Μετάβαση στο περιεχόμενο