Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση της προκήρυξης της Δράσης “Μεταφορικό Ισοδύναμο Επιχειρήσεων” του ΥΝΑΝΠ, την οποία μπορείτε να βρείτε πατώντας στον ως κάτωθι σύνδεσμο:

Πρόσκληση Δράσης για το 2023 – ΚΥΑ 4113.80-02/1501 (ΦΕΚ Β/7574/31.12.2023)

Ορισμένες από τις κυριότερες διαφοροποιήσεις σε σχέση με το προηγούμενο έτος είναι:

  • Αλλαγή του τρόπου υπολογισμό Α.ΝΗ.ΚΟ.
  • Ο δικαιούχος δύναται να υποβάλλει μία αίτηση χρηματοδότησης για τις δαπάνες του έτους 2023, έως το πέρας της ορισθείσας προθεσμίας ή την εξάντληση των οριζόμενων στην πρόσκληση ανώτατων ορίων του προϋπολογισμού.

Η διάρκεια επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται με αναδρομική ισχύ από 1-1-2023 έως και 31-12-2023, σύμφωνα με την ημερομηνία έκδοσης των παραστατικών τιμολόγησης.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Απόφαση 2ης τροποποίησης ένταξης πράξεων στη δράση “Ψηφιακό Βήμα” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο