Σας υπενθυμίζουμε ότι η Δράση «e-Λιανικό – Επιχορήγηση υφιστάμενων ΜμΕ επιχειρήσεων του κλάδου του λιανεμπορίου, για την ανάπτυξη/αναβάθμιση και διαχείριση ηλεκτρονικού καταστήματος» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) οδεύει προς την ολοκλήρωσή της.

Στον πίνακα που ακολουθεί παρατίθεται οι καταληκτικές ημερομηνίες ολοκλήρωσης Φυσικού και Οικονομικού Αντικειμένου, αλλά και υποβολής του Αιτήματος Ολοκλήρωσης:

Dates

Σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση άρθρο 11.5 «ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗΣ», το αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης θα πρέπει να υποβληθεί το αργότερο εντός μηνός από την ημερομηνία λήξης της δωδεκάμηνης διάρκειας του έργου, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://www.ependyseis.gr/mis.

Για την ορθή υποβολή του Αιτήματος Ολοκλήρωσης ακολουθήστε τις Οδηγίες (Help Texts) οι οποίες βρίσκονται στις ενότητες που απαιτείται, στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, του Αιτήματος Ολοκλήρωσης και μελετήστε το Εγχειρίδιο Υποβολής Αιτήματος Ολοκλήρωσης.

Το εν λόγω Εγχειρίδιο μπορείτε να το αντλήσετε από τους διαδικτυακούς τόπους του ΕΦΕΠΑΕ, των αρμόδιων Φορέων για την Περιφέρεια Υλοποίησης του επενδυτικού σας σχεδίου και στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων, στην ενέργεια του Αιτήματος Ολοκλήρωσης.

Επιπλέον και σε ότι αφορά το επενδυτικό σας σχέδιο, για την πιστοποίηση της δαπάνης του e-Shop και την παραλαβή του επιχειρηματικού σχεδίου θα πρέπει, το e-Shop, να είναι:

  • σε 2 γλώσσες,
  • σε περιβάλλον κινητών συσκευών,

Να ενσωματώνει τις λειτουργίες:

  • της παραγγελιοληψίας,
  • της αποθήκης

και μέσω αυτού μπορούν εκτελεστούν ασφαλείς ηλεκτρονικές πληρωμές, σύμφωνα με το άρθρο 7. ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ – ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΑΞΕΩΝ, της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης.

Σε περίπτωση που δεν υλοποιήσατε το επενδυτικό σας σχέδιο, παρακαλούμε όπως υποβάλετε Αίτημά Ολοκλήρωσης μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, με «Είδος Αιτήματος – Παραίτηση» ή όπως  μας αποστείλετε Υπεύθυνη Δήλωση μέσω Gov ή με γνήσιο της Υπογραφής από Δημόσια Υπηρεσία δηλώνοντας την Παραίτησή σας από την εν λόγω Δράση με σαφή αναφορά στον Κωδικό Έργου σας.

Για κάθε επιπλέον πληροφορία η διευκρίνιση μπορείτε να απευθυνθείτε στον Αρμόδιο Φορέα της Περιφέρειά σας.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Επίσπευση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου στη Δράση "e-ΛΙΑΝΙΚΟ" του ΕΠΑνΕΚΕπίσπευση ολοκλήρωσης επενδυτικού σχεδίου στη Δράση "e-ΛΙΑΝΙΚΟ" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο