Σας ενημερώνουμε ότι δημοσιεύθηκε απόφαση (ΥΠΑΝΕ 1183/02.03.2022) ανάκλησης ως προς το α/α 14 του συνημμένου Πίνακα Αποτελεσμάτων Εξετασμένων Ενστάσεων της με Α.Π. 2999/695/Α3/20.05.2021 (ΑΔΑ: ΨΨΣΕ46ΜΤΛΡ-0ΧΠ) Απόφασης αποδοχής και έγκρισης του Πρακτικού Νο 13/09-04-2021 της Επιτροπής Αξιολόγησης Ενστάσεων της δράσης “Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020). Για να δείτε το εν λόγω αρχείο, μπορείτε να επιλέξετε τον κάτωθι σύνδεσμο:

 

ΥΠΑΝΕ 1183/02.03.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Απόφαση ανάκλησης έργου από τη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚΑπόφαση ανάκλησης έργου από τη Δράση "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο