Σας ενημερώνουμε ότι με βάση το Ν.4759/2020 (ΦΕΚ 245/Α/9-12-2020, άρθρο 52) και την Διαπιστωτική Πράξη προσαρμογής της λειτουργίας του πληροφοριακού συστήματος έκδοσης πράξεων εκτέλεσης οικοδομικών εργασιών “e- Άδειες” (ΑΔΑ:   6ΝΡΒ46Ψ842-7ΒΟ),   που   τέθηκε   σε   ισχύ   από   την   24/05/2021, ισχύει:

Για εργασίες για τις οποίες δεν απαιτείται Οικοδομική άδεια ή Έγκριση εργασιών μικρής κλίμακας, συντάσσεται υποχρεωτικά ηλεκτρονική βεβαίωση αρμόδιου μηχανικού, που εκδίδεται από πληροφοριακό σύστημα του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Τ.Ε.Ε.), ότι στην περιοχή του ακινήτου για τις εργασίες που εκτελούνται δεν απαιτείται έγκριση από κάποιον φορέα.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού (Δράσεις ΕΤΠΑ)Ηλεκτρονική βεβαίωση μηχανικού (Δράσεις ΕΤΠΑ) Μετάβαση στο περιεχόμενο