Σας ενημερώνουμε για τη δημοσίευση του κάτωθι υποδείγματος ΥΔ (Παράρτημα VI, σημείο 7) για τη Δράση “Επανεκκίνηση Τουρισμού” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020):

Υπόδειγμα ΥΔ Παραρτήματος VI – σημείο 7

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚΥπεύθυνη Δήλωση (υπόδειγμα) για τη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο