Σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 3407/ 10-6-2021 (ΑΔΑ: 6Λ3Χ46ΜΤΛΡ-94Α) Απόφαση του Υφυπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων, εκδόθηκε η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση «ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΚΙΝΗΣΗΣ ΠΛΗΤΤΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014 – 2020).

Στις προϋποθέσεις συμμετοχής (Κεφ. 4, σημείο 3β της Αναλυτικής Πρόσκλησης) καθορίζεται, μεταξύ άλλων, η υποχρέωση συμπλήρωσης μίας (1) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

Επισημαίνεται ότι δεν πρέπει να συγχέεται η απαίτηση της συμπλήρωσης της μίας (1) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας, η οποία αποτελεί προϋπόθεση συμμετοχής στη Δράση, βάσει της Υπουργικής Απόφασης της πρόσκλησης, με τα οριζόμενα στο Άρθρο 5 του ΟΡΙΣΜΟΥ ΜΜΕ του Παραρτήματος ΙΙ (και ειδικότερα του 3ου άρθρου), σύμφωνα με το οποίο καθορίζεται ο τρόπος υπολογισμού/καθορισμού του μεγέθους μίας επιχείρησης βάσει του αριθμού των απασχολουμένων.

Ως εκ τούτου, διευκρινίζεται ότι η αυτοαπασχόληση των ιδιοκτητών/επιχειρηματιών, δεν δύναται να συνυπολογιστεί για την πλήρωση (προϋπόθεσης συμμετοχής) της μίας (1) τουλάχιστον ΕΜΕ μισθωτής εργασίας.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Τελικός Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης των Επενδυτικών Σχεδίων στη Δράση «Εργαλειοθήκη Επιχειρηματικότητας» του ΕΠΑνΕΚΑνακοίνωση σχετικά με τα ΕΜΕ στη Δράση "Επανεκκίνηση Τουρισμού" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο