e-mail Δράσης για επικοινωνία: Covid-[email protected]

 

Σκοπός της Δράσης «Υποστήριξη των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού εντός των ορίων περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων» είναι η στήριξη των επιχειρήσεων του Δήμου Αθηναίων, που δραστηριοποιούνται στο χώρο του πολιτισμού και των τεχνών και αντιμετωπίζουν ανεπάρκεια ρευστότητας ενώ υφίστανται σημαντικές ζημίες λόγω των επιπτώσεων από τα μέτρα για τον περιορισμό της έξαρσης της πανδημίας του COVID-19.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 5η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 29.03.2021 και ώρα 15:00.

Δημοσιεύθηκε Απόφαση Ένταξης για τα πρώτα 95 έργα, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση.

Στη Δράση έχουν ενταχθεί 95 έργα, συνολικού π/υ 6.666.950 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Υφιστάμενες Μικρές και Πολύ Μικρές Επιχειρήσεις, που νομίμως λειτουργούν εντός της περιοχής παρέμβασης της ΟΧΕ του Δήμου Αθηναίων (βλ. Παράρτημα ΙΧ του Οδηγού) .

Επιλέξιμες Νομικές Μορφές:

 1. Ανώνυμη Εταιρία,
 2. Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης,
 3. Ομόρρυθμη Εταιρία,
 4. Ετερόρρυθμη Εταιρία,
 5. Ι.Κ.Ε,
 6. Ατομική Επιχείρηση,
 7. Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,
 8. Συνεταιρισμός,
 9. Κοινωνία Αστικού Δικαίου,
 10. Αστικές Μη Κερδοσκοπικές Εταιρίες (ΑΜΚΕ), Σύλλογοι/Σωματεία και Ιδρύματα, εφόσον ισχύουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: (α) να έχουν και επιχειρηματική δραστηριότητα και (β) να υπόκεινται σε φόρο.

Δεν έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης χρηματοδότησης :

 • οι χρηματοπιστωτικοί οργανισμοί, οι εξωχώριες εταιρείες, τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου οι δημόσιες επιχειρήσεις, οι δημόσιοι φορείς ή δημόσιοι οργανισμοί ή/και οι θυγατρικές τους, καθώς και επιχειρήσεις που εξομοιώνονται με αυτές.
 • οι επιχειρήσεις που εντάσσονται σε ήδη οργανωμένο ομοιόμορφο δίκτυο διανομής προϊόντων ή παροχής υπηρεσιών και οι οποίες εκμεταλλεύονται κατόπιν σχετικών συμβάσεων άδειες εκμετάλλευσης δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας, που αφορούν συνήθως εμπορικά σήματα ή διακριτικούς τίτλους και τεχνογνωσία για την χρήση και τη διανομή αγαθών ή υπηρεσιών (π.χ. franchising, Shop in shop, δίκτυο πρακτόρευσης κλπ)».

Κάθε επιχείρηση (ΑΦΜ) έχει δικαίωμα υποβολής μιας και μόνο πρότασης χρηματοδότησης.

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Η δημόσια χρηματοδότηση καλύπτει Κεφάλαιο Κίνησης ίσο με το 50% των εξόδων της επιχείρησης το 2019 με ελάχιστο ποσό επιχορήγησης τα 5.000,00 € και μέγιστο τα 150.000,00€.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το ακριβές ποσό επιχορήγησης προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους
 • των Διαφόρων Λειτουργικών Εξόδων

Συγκεκριμένα, ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο με 50%.

Ειδικά για τις ΑΜΚΕ, συλλόγους/σωματεία και τα Ιδρύματα, προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του εντύπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 και του δηλωθέντος ποσού του πεδίου “Σύνολο Εξόδων” του Πίνακα 2Δ “Κατάσταση Εσόδων – Εξόδων” του εντύπου Ν του προηγούμενου έτους (χρήση 2019) πολλαπλασιαζόμενο με 50%. Σε περίπτωση που έχει δηλωθεί στα έξοδα του Πίνακα 2Δ του Εντύπου Ν, ποσό στο πεδίο “Ανέγερση ακινήτων”, τότε αυτό αφαιρείται από το σύνολο των εξόδων του εντύπου Ν.

Σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μεγαλύτερο των 150.000,00€, η αναλογούσα δημόσια χρηματοδότηση διαμορφώνεται στα 150.000,00€, ενώ σε περίπτωση που το αποτέλεσμα είναι μικρότερο από 5.000,00€, δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στη Δράση.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού Αθήνας5η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (09.03.2022)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού ΑθήναςΑπόφαση απόρριψης ενστάσεων (08.03.2022)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού Αθήνας4η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (15.12.2021)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού Αθήνας3η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (27.10.2021)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού ΑθήναςΑπόφαση Απόρριψης (12.10.2021)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού ΑθήναςΑπόφαση Συγκρότησης Επιτροπής Ενστάσεων (12.10.2021)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού ΑθήναςΑπόφαση Ένταξης (08.10.2021)
Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού Αθήνας2η τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (10.06.2021)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού ΑθήναςΕνίσχυση επιχειρήσεων πολιτισμού Αθήνας Μετάβαση στο περιεχόμενο