Οι Δικαιούχοι των οποίων οι επενδύσεις θα υπαχθούν στη Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19” των ΠΕΠ Αττικής (ΕΣΠΑ 2014-2020), μετά την ένταξή τους οφείλουν να λαμβάνουν όλα τα μέτρα πληροφόρησης που προβλέπονται στο Παράρτημα XII του Κανονισμού 1303/2013 και ειδικότερα:

  • να παρέχουν στο διαδικτυακό τόπο τους, εάν υπάρχει, σύντομη περιγραφή της πράξης, ανάλογη προς το επίπεδο της στήριξης, που περιλαμβάνει τους στόχους και τα αποτελέσματά της και επισημαίνει τη χρηματοδοτική συνδρομή από την Ευρωπαϊκή Ένωση, και να προβάλλουν το έμβλημα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με αναφορά στην Ευρωπαϊκή Ένωση και το διαρθρωτικό Ταμείο που στηρίζει την πράξη, σύμφωνα με το υπόδειγμα,
  • να τοποθετήσουν σε εμφανές σημείο της επιχείρησής τους αφίσα, σύμφωνα με τον Επικοινωνιακό Οδηγό 2014-2020 (σε ελάχιστο μέγεθος A3 και εντός πλαισίου) αναφορικά με τη συνδρομή του Διαρθρωτικού Ταμείου στην υλοποίηση της Πράξης,
  • να αποδέχονται τη συμπερίληψή τους στο κατάλογο των πράξεων του Ε.Π. που δημοσιοποιεί η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. (ή εναλλακτικά ο ΕΦ), στις διαδικτυακές πύλες www.pepattikis.gr, www.espa.gr , www.efepae.gr, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 115 και στο Παράρτημα ΧΙΙ του Καν. 1303/2013, και στο οποίο αναφέρονται: η ονομασία του Δικαιούχου και της πράξης, σύνοψη της πράξης, ημερομηνία έναρξης της πράξης, καταληκτική ημερομηνία πράξης, συνολική επιλέξιμη δαπάνη, ποσοστό συγχρηματοδότησης, ταχυδρομικός κώδικας, ή άλλη κατάλληλη ένδειξη της τοποθεσίας, χώρα, ονομασία της κατηγορίας παρέμβασης της πράξης.

Συγκεντρωμένες οδηγίες και αρχεία μπορείτε να βρείτε εδώ.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υποχρεώσεις δημοσιότητας δικαιούχων της Δράσης "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Αττικής λόγω Covid19" των ΠΕΠ ΑττικήςΑΠΟΦΑΣΗ 9ης ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ της δράσης “Ενίσχυση της Ίδρυσης και Λειτουργίας Τουριστικών ΜμΕ” του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο