Ανταποκρινόμενοι σε ερωτήματα επιχειρήσεων των οποίων τα αιτήματα χρηματοδότησης στα πλαίσια της δράσης του θέματος, έχουν εγκριθεί και οι οποίες αδυνατούν να υποβάλλουν τα απαιτούμενα για την καταβολή πιστοποιητικά Πρωτοδικείου, μετά την αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων που έχει αποφασιστεί στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας COV-19, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι:

 

Για τη διευκόλυνση της διαδικασίας των καταβολών των εγκεκριμένων χρηματοδοτήσεων και σε αναλογική εφαρμογή του άρθρου 41 της Π.Ν.Π. «Μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμενων συνεπειών της πανδημίας του κορονοϊού COVID-19 και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 84/Α/13.04.2020):

(1) Στις περιπτώσεις αδυναμίας μια επιχείρησης να υποβάλλει τα απαιτούμενα πιστοποιητικά Πρωτοδικείου και για το διάστημα που διαρκούν τα έκτακτα μέτρα για την αντιμετώπιση της πανδημίας COVID-19, να θεωρείται αποδεκτή για την αποπληρωμή επιχορήγησης η προσκόμιση από τους δικαιούχους, η κατάθεση του «Γενικού Πιστοποιητικού» του Γ.Ε.ΜΗ. αντί των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης του Πρωτοδικείου. Το Γενικό Πιστοποιητικό από το Γ.Ε.ΜΗ. θα πρέπει να φέρει ημερομηνία μεταγενέστερη της επιστολής γνωστοποίησης της έγκρισης της χρηματοδότησης στον δικαιούχο από τον ΕΦΕΠΑΕ. Επίσης ο δικαιούχος θα πρέπει να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νόμιμου εκπροσώπου ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), στην οποία να βεβαιώνεται:

– η ορθότητα και η εγκυρότητα των στοιχείων που παρέχονται στο εν λόγω Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ.

– η υποχρέωση για την αποστολή των πιστοποιητικών μη πτώχευσης και μη κατάθεσης αίτησης πτώχευσης και κάθε άλλου απαιτούμενου εγγράφου η έκδοση του οποίου δεν είναι δυνατή ένεκα της άρσης της λειτουργίας των Πρωτοδικείων και εντός εύλογου χρονικού διαστήματος μετά την επαναλειτουργία τους.

 

(2) Επιχειρήσεις που δεν έχουν υποχρέωση εγγραφής στο Γ.Ε.ΜΗ., θα πρέπει να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (Α΄75) του νόμιμου εκπροσώπου ή ηλεκτρονική υπεύθυνη δήλωση μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης του άρθρου 52 του ν. 4635/2019 (Α΄ 167), περί «μη πτώχευσης», με την επιπλέον δέσμευση από πλευράς τους, για μελλοντική προσκόμιση του σχετικού δικαστικού πιστοποιητικού, άμεσα μετά από την άρση των έκτακτων μέτρων για τον COVID-19 και την επαναλειτουργία των Πρωτοδικείων. Η μη αποστολή των πιστοποιητικών σε εύλογο χρονικό διάστημα, μετά την λήξη των μέτρων και τη λειτουργία των Πρωτοδικείων, συνιστά λόγο ανάκλησης της απόφασης ένταξης της πράξης που συνεπάγεται υποχρέωση του δικαιούχου για επιστροφή της καταβληθείσας δημόσιας χρηματοδότησης στο σύνολό της εντόκως.

 

 

 

 

 

 

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Παράταση Υποβολής Αιτήσεων Χρηματοδότησης της 3ης Φάσης 2019 για τη δράση “Μεταφορικό Ισοδύναμο”3η Απόφαση ένταξης έργων στη Δράση "Ενίσχυση επιχειρήσεων των πληγέντων Δήμων Αττικής" των ΠΕΠ Αττικής Μετάβαση στο περιεχόμενο