Με το παρόν έντυπο, οι δικαιούχοι της δράσης “Νεοφυής Επιχειρηματικότητα” μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους σε περίπτωση διαφωνίας τους με την αξιολόγηση του Αιτήματός τους.
Υπενθυμίζεται ότι :
o Το έντυπο πρέπει να είναι εμπρόθεσμο, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου.
o Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου και σφραγίδα της επιχείρησης.
o Αποστέλλεται σε φυσική μορφή στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ή υποβάλλεται ιδιοχείρως.
o Σε περίπτωση που το έντυπο δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου, οι αντιρρήσεις παραλαμβάνονται και πρωτοκολλούνται, αλλά δεν εξετάζονται.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο