e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Σκοπός της δράσης είναι η ενίσχυση του βαθμού ενσωμάτωσης της ψηφιακής τεχνολογίας στις επιχειρήσεις της χώρας μας με έμφαση στον ψηφιακό μετασχηματισμό και στην αναβάθμιση των μεσαίων, μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: Απόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 15.11.2018 και ώρα 16:00.

Έχουν δημοσιευθεί Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα έχουν δημοσιευθεί:

 • η Οριστική Απόφαση Ένταξης έργων για την περιφέρεια του Νοτίου Αιγαίου, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 16 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η τροποποίηση αυτής για τις περιφέρειες μετάβασης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 60 επιχειρηματικά σχέδια,
 • ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και οι Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Περιφερειών Μετάβασης,
 • ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και οι Απορρίψεις Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων των Λιγότερο Ανεπτυγμένων Περιφερειών,
 • η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης για τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 132 επιχειρηματικά σχέδια,
 • ο Βαθμολογικός Πίνακας Κατάταξης και των Απορρίψεων Επενδυτικών Σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και ο Πίνακας Κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μίας Περιφέρειας,
 • η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 252 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η τροποποίηση του Βαθμολογικού Πίνακα Κατάταξης και των Απορρίψεων Επενδυτικών Σχεδίων στην Περιφέρεια Αττικής καθώς και ο Πίνακας Κατάταξης των Αιτήσεων Χρηματοδότησης Επενδυτικών Σχεδίων με πραγματοποίηση της επένδυσης σε άνω της μίας Περιφέρειας,
 • η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 17 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης, σύμφωνα με την οποία εντάσσονται 11 επιχειρηματικά σχέδια.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 288 έργα, συνολικού π/υ 51.102.873  €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 11 Αυγούστου 2022

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις όλων των κλάδων οι οποίες για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Να τηρούν βιβλία Β’ και Γ’ κατηγορίας και μέχρι 31.12.2017 να έχουν κλείσει τουλάχιστον δυο (2) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης της Ιδιωτικής Συμμετοχής σε ποσοστό τουλάχιστον 60%
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 55.000€ έως 400.000€. Η Δημόσια Επιχορήγηση ανέρχεται σε ποσοστό 50%. Οι δικαιούχοι επιδοτούνται για τις ακόλουθες δαπάνες:

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού
 • Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά: 2 τουλάχιστον γλώσσες, Mobile responsive, Λογισμικά παραγγελιοληψίας/ αποθήκευσης/ ηλεκτρονικών πληρωμών
 • Υπηρεσίες που αφορούν σε: φιλοξενία (hosting, collocation), σύνδεση στο διαδίκτυο, ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads), ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης, ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας, μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΛΗΞΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (Α.Π.) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (ΑΔΑ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ (Ημ/νία) ΛΗΞΗ ΒΑΣΕΙ 7Ης ΤΡΟΠ. ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ
Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου 2781/434/A2 6Α83465ΧΙ8-ΤΧ3 22/4/2019 28/5/2022 27/7/2022 28/3/2022
Περιφέρειες σε Μετάβαση (Δυτική Μακεδονία, Στερεά Ελλάδα, Ιόνια Νησιά, Πελοπόννησος, Βόρειο Αιγαίο, Κρήτη) 3929/663/Α2 Ω9ΚΡ465ΧΙ8-Ψ7Τ 18/6/2019 26/7/2022 24/9/2022 26/5/2022
Περιφέρεια Αττικής 5398/1017 ΩΘΦΓ465ΧΙ8-ΕΘΛ 18/9/2019 25/10/2022 24/12/2022 25/8/2022
Ενταγμένες κατόπιν ένστασης 3800/910/A2 Ω9Ε746ΜΤΛΡ-ΓΜΒ 10/7/2020 7/4/2023 6/6/2023 7/2/2023
Ενταγμένες κατόπιν ένστασης 4272/999/A2 Ψ4ΑΘ46ΜΤΛΡ-ΘΙ2 30/7/2020 27/4/2023 26/6/2023 27/2/2023

 

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

 

Ψηφιακό ΆλμαΑπόφαση παράτασης της προθεσμίας προσκόμισης της Άδειας Λειτουργίας (03.06.2022)
Ψηφιακό Άλμα14η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (23.05.2022)
Ψηφιακό ΆλμαΑπόφαση 7ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (19.04.2022)
Ψηφιακό Άλμα13η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (20.12.2021)
Ψηφιακό ΆλμαΈντυπο υποβολής Αντιρρήσεων – Μακροχρόνιες Υποχρεώσεις (06.12.2021)
Ψηφιακό ΆλμαΑπόφαση 6ης Τροποποίησης της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (22.11.2021)
Ψηφιακό Άλμα12η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (22.11.2021)
Ψηφιακό Άλμα11η Απόφαση Ανάκλησης Ένταξης (25.08.2021)

Επιθυμείτε να λαμβάνετε ενημερώσεις για την Δράση; Προχωρήστε στην εγγραφή σας!


gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ψηφιακό ΆλμαΨηφιακό Άλμα Μετάβαση στο περιεχόμενο