Εταιρεία

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (ΕΛΑΝΕΤ) είναι μία αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία που συστάθηκε το 1992. Δραστηριοποιείται στην παρακολούθηση και στον έλεγχο επιχειρηματικών επενδυτικών σχεδίων (μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων) τα οποία υλοποιούνται με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δράση της ΕΛΑΝΕΤ αποσκοπεί στη στήριξη των ιδιωτικών επενδύσεων, στην τόνωση της ανταγωνιστικότητας, στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας καθώς και στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας.

Αναζητούμε Οικονομικούς – Τεχνικούς Ελεγκτές που να έχουν διάθεση να εργαστούν σε ένα αναπτυσσόμενο και δυναμικό περιβάλλον.

Ο ρόλος ως Οικονομικός Ελεγκτής:

 • Παρακολούθηση του οικονομικού αντικειμένου των εγκεκριμένων επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων και έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Έλεγχος οικονομικών και/ή λογιστικών εγγράφων.
 • Αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων.

Ο ρόλος ως Τεχνικός Ελεγκτής:

 • Παρακολούθηση του φυσικού αντικειμένου των εγκεκριμένων επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων και έλεγχος πληρότητας των προϋποθέσεων συμμετοχής.
 • Έλεγχος των εγγράφων που αφορούν στο φυσικό αντικείμενο της επένδυσης.
 • Αξιολόγηση, έγκριση ή απόρριψη επενδυτικών/επιχειρηματικών σχεδίων.

Οι απαιτήσεις για τον ρόλο (Οικονομικού ή Τεχνικού Ελεγκτή) είναι:

Απαραίτητα προσόντα

 • Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Οικονομικής κατεύθυνσης ή Δίπλωμα/Πτυχίο ΑΕΙ/ΤΕΙ Μηχανικού.
 • Καλή γνώση Αγγλικών.
 • Καλή γνώση υπολογιστών (Word, Excel, Outlook).
 • Εκπληρωμένες στρατιωτικές υποχρεώσεις.

Επιθυμητά προσόντα

 • Μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών.
 • Άριστες διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες.
 • Ικανότητες συνεργασίας και ομαδικό πνεύμα.
 • Οργανωτικότητα και καλή διαχείριση χρόνου.
 • Ικανότητα λειτουργίας με ακεραιότητα, επαγγελματισμό και εμπιστευτικότητα.
 • Επαγγελματική προϋπηρεσία επιθυμητή.

Τι προσφέρουμε:

 • Ανταγωνιστικό πακέτο αποδοχών και παροχών.
 • Συνεχής μάθηση.
 • Φιλικό περιβάλλον εργασίας, στο οποίο μπορείτε να αναπτύξετε τις δεξιότητές σας.
 • Εργασιακό περιβάλλον με προσανατολισμό στην ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής και ανθρωποκεντρικό χαρακτήρα.
gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Μετάβαση στο περιεχόμενο