Με δεδομένο ότι στις 30/6/2023 ολοκληρώθηκε η καταληκτική προθεσμία υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου για το σύνολο των έργων της Δράσης “ΕΠΙΧΕΙΡΟΥΜΕ ΕΞΩ” του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020) και μέχρι τις 31-8-2023 θα πρέπει να έχει υποβληθεί/κατατεθεί το αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης σε ηλεκτρονική και έντυπη μορφή, θα θέλαμε να εφιστήσουμε την προσοχή σας στις παρακάτω οδηγίες από πλευράς ΕΦΕΠΑΕ. Ειδικότερα :

 

1. Δαπάνες φυσικού και οικονομικού αντικειμένου που έχουν υλοποιηθεί ή/και ολοκληρωθεί πέραν της 30/6/2023  δεν είναι επιλέξιμες.

 

2. Δεν θα γίνονται πλέον δεκτά αιτήματα τροποποίησης και ενδιάμεσης επαλήθευσης-πιστοποίησης.

Σε περίπτωση ύπαρξης τροποποιήσεων (π.χ. αλλαγή εκθέσεων, μεταβολή μετοχικής σύνθεσης, αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου, έδρας, κ.λ.π.) αυτές υποχρεωτικά θα περιγράφονται και θα ενσωματώνονται εντός της αίτησης τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης. Τα σχετικά παραδοτέα υποχρεωτικά θα υποβάλλονται μαζί με την αίτηση σε έντυπη μορφή και τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

3.1 Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης

Το Αίτημα Τελικής Επαλήθευσης – Πιστοποίησης πρέπει να υποβληθεί ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή συνοδευόμενο από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και παραδοτέα καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης του έργου, έως και τις 31-8-2023 σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης (11η τροποποίηση).

Η πληρότητα των δικαιολογητικών και του αιτήματος επαλήθευσης-πιστοποίησης αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επαλήθευση-πιστοποίηση των δαπανών. Τα ενδεικτικά απαιτούμενα παραδοτέα παρατίθενται στο Παράρτημα ΧΙ της ισχύουσας  Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης, καθώς και τις κατά καιρούς επισημάνσεις-οδηγίες του ΕΦΕΠΑΕ σχετικά με την υποβολή τους (π.χ. δημοσιευμένες συχνές ερωτήσεις-απαντήσεις επί της υλοποίησης των έργων).

 

3.2. Ωστόσο, σε περίπτωση ηλεκτρονικής υποβολής πριν τις 31/8/2023 εφαρμόζεται η απαίτηση της Αναλυτικής Πρόσκλησης της Δράσης ως ισχύει (11η τροποποίηση) περί αποστολής της αίτησης (υπογεγραμμένης/σφραγισμένης από νόμιμο εκπρόσωπο) με ηλεκτρονικό μέσο (στο κατάλληλο e-mail του Ε.Φ) ή αποστολή της σε έντυπη μορφή (courrier/ταχυδρομείο/ιδιοχείρως) στα γραφεία του Ε.Φ. μαζί με τα απαιτούμενα παραδοτέα εντός 10 ημερολογιακών ημερών από την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής, η οποία επίσης σε καμία περίπτωση δεν θα υπερβαίνει  την 31/8/2023.

Π.χ.

α) Εφόσον ο Δικαιούχος υποβάλει αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης στις 10/8/2023 τότε εντός 10 ημερών δηλαδή έως τις 21/8/2023 θα πρέπει να έχει αποστείλει την αίτηση (υπογεγραμμένη/σφραγισμένη από νόμιμο εκπρόσωπο) με ηλεκτρονικό μέσο (στο κατάλληλο e-mail του Ε.Φ) ή την αποστολή της σε έντυπη μορφή (courrier/ταχυδρομείο/ιδιοχείρως) στα γραφεία του Ε.Φ., το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένου το αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης σε έντυπη μορφή.

β) Εφόσον ο Δικαιούχος υποβάλλει αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης στις 28/8/2023 τότε υποχρεωτικά έως τις 31/8/2023 θα πρέπει να έχει αποστείλει την αίτηση (υπογεγραμμένη/σφραγισμένη από νόμιμο εκπρόσωπο) με ηλεκτρονικό μέσο (στο κατάλληλο e-mail του Ε.Φ) ή την αποστολή της σε έντυπη μορφή (courrier/ταχυδρομείο/ιδιοχείρως) στα γραφεία του Ε.Φ., το φάκελο με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένου το αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης σε έντυπη μορφή.

 

3.3. Για όσους Δικαιούχους (επιχειρήσεις) υποβάλλουν/έχουν ήδη υποβάλλει αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης υποχρεωτικά θα πρέπει να υποβάλλουν αίτημα τελικής επαλήθευσης, ακόμη και σε περίπτωση που δεν θα συμμετάσχουν/έχουν συμμετάσχει σε άλλες εκθέσεις (αίτημα μηδενικών δαπανών) σύμφωνα με την ισχύουσα Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης. Τυχόν μη υποβολή του αιτήματος δύναται να επιφέρει την ενεργοποίηση της διαδικασίας ανάκλησης της απόφασης ένταξης του Δικαιούχου και απένταξής του από τη Δράση.

 

3.4. ΠΡΟΣΟΧΗ!

Στις περιπτώσεις που κατά την ενδιάμεση επαλήθευση-πιστοποίηση έχουν πιστοποιηθεί μερικώς οι δαπάνες συμβούλου λόγω ποσοστού υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου, ο Δικαιούχος είναι υποχρεωμένος εφόσον θέλει να πιστοποιηθεί για το υπόλοιπο ποσό αμοιβής και ανεξάρτητα εάν έχει δαπάνες ή μη εκθέσεων, να τις υποβάλλει εκ νέου στο τελικό αίτημα τελικής επαλήθευσης για το υπόλοιπο ποσό. Σε διαφορετική περίπτωση οι εν λόγω δαπάνες (ποσό που υπολείπεται από την ενδιάμεση επαλήθευση-πιστοποίηση) δεν θα πιστοποιηθούν.

Π.χ. Έστω ότι ο Δικαιούχος υπέβαλλε αίτημα ενδιάμεσης επαλήθευσης για μία από τις τρείς εκθέσεις που θέλει να συμμετάσχει στο οποίο περιλάμβανε και τις δαπάνες συμβούλου 1.000,00€ (μέγιστος προϋπολογισμός). Σύμφωνα με την πρόσκληση και τις ερωτήσεις-απαντήσεις επί της υλοποίησης αυτής που έχουν δημοσιευτεί από την ΕΥΔ και έχετε πλήρως ενημερωθεί, το ποσό της αμοιβής του συμβούλου που πιστοποιήθηκε στην ενδιάμεση αίτηση είναι 1000/3=333,33€. Κατά συνέπεια εάν ο Δικαιούχος θέλει να πιστοποιηθεί για το υπόλοιπο ποσό στο αίτημα τελικής επαλήθευσης που θα κάνει θα πρέπει  στις δαπάνες του αιτήματος στο ΠΣΚΕ στην καρτέλα 6 να επιλέξει στο τιμολόγιο που ήδη υπάρχει το ποσό που υπολείπεται των 666,67€.

Επιπροσθέτως, σε κάθε περίπτωση τα συμφωνητικά για τις δαπάνες αμοιβής παρακολούθησης του έργου θα πρέπει να είναι πλήρως εξοφλημένα στο σύνολό του οικονομικού αντικειμένου που αναγράφεται στο συμφωνητικό.

 

3.5. Για κάθε αίτημα τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης ακόμη και στην περίπτωση όπου αυτό υποβληθεί χωρίς να δηλωθούν δαπάνες εκθέσεων/συμβούλου υποστήριξης, ο Δικαιούχος προκειμένου το αίτημα του να είναι πλήρες θα πρέπει ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ να υποβάλλει μεταξύ των άλλων δικαιολογητικών και παραδοτέων, συνημμένα με το αίτημα τα κάτωθι:

 • Πιστοποιητικό περί τροποποιήσεων καταστατικού από το ΓΕΜΗ (ισχύς έκδοσης δύο μηνών από την ημερομηνία έκδοσης)/Τυχόν μεταβολές ΔΟΥ (για ατομικές επιχειρήσεις)
 • Τελευταίο Πρακτικό Δ.Σ./Μετοχολόγιο για την μετοχική σύνθεση της επιχείρησης (εκτός των ατομικών)
 • Ισχύον κωδικοποιημένο καταστατικό της επιχείρησης (εκτός των ατομικών)
 • Πρόσφατη εκτύπωση κατάστασης ενεργών δραστηριοτήτων (ΚΑΔ) της επιχείρησης (έδρας/υποκαστημάτων/αποθηκών/εξωτερικού/…) μέσω της ιστοσελίδας gsis.gr, με εμφανή την ημερομηνία εκτύπωσης εντός των τελευταίων δέκα (10) ημερών από την υποβολή τους (ισχύς δύο μηνών από την υποβολή του).
 • Πιστοποιητικό Νόμιμης Εκπροσώπησης/Συγκρότησης Δ.Σ. από το ΓΕΜΗ (ισχύς έκδοσης δύο μηνών από ημερομηνία έκδοσης) (εξαιρούνται οι ατομικές επιχειρήσεις).
 • Αντίγραφο λογιστικής εγγραφής λήψης ενδιάμεσης δόσης επιχορήγησης (εφόσον έχει ληφθεί).
 • Τεκμήρια (εκτυπώσεις, φωτογραφικό υλικό) από την τήρηση των υποχρεώσεων δημοσιότητας (ανάρτηση αφίσας σε ορατό χώρο της επιχείρησης εντός πλαισίου ει δυνατόν, περιγραφή πράξης και ανάρτηση λογοτύπων στην ιστοσελίδα της επιχείρησης εφ’ όσον διαθέτει).
 • Υπεύθυνη Δήλωση περί ακρίβειας των στοιχείων που υποβάλλονται με το αίτημα τελικής επαλήθευσης σύμφωνα με την Αναλυτική Πρόσκληση της Δράσης
 • Παραδοτέα σε περίπτωση τροποποιήσεων πλην εκθέσεων (π.χ. μεταβολή μετοχικής /εταιρικής σύνθεσης, αλλαγή νόμιμου εκπροσώπου, κ.λ.π.)
 • Πιστοποιητικό Δικαστικής Φερεγγυότητας (προαιρετικό, για την περίπτωση υποβολής αιτημάτων χωρίς δαπάνες).

 

3.6. Η πληρότητα των αιτημάτων αποτελεί πολύ σημαντικό στοιχείο για την έγκαιρη ολοκλήρωση της πιστοποίησης από τα ελεγκτικά όργανα του ΕΦΕΠΑΕ.

Λόγω του γεγονότος ότι θα πρέπει να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες επαλήθευσης-πιστοποίησης-εκταμίευσης έγκαιρα τα σχετικά χρονοδιαγράμματα τακτοποίησης των εκκρεμοτήτων και της ολοκλήρωσης των διαδικασιών θα είναι πλέον στενά.

 

3.7. Yπενθυμίζεται ότι  απαραίτητες προϋποθέσεις για την ολοκλήρωση και παραλαβή μίας πράξης (έργου) είναι:

 • να έχει υλοποιηθεί τουλάχιστον μία εμπορική έκθεση από τις εγκεκριμένες ενέργειες τηρούμενων των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας Αναλυτικής πρόσκλησης
 • να έχει υποβληθεί τουλάχιστον ένα αίτημα επαλήθευσης – πιστοποίησης δαπανών το οποίο κατέληξε σε πιστοποίηση και καταβολή ενίσχυσης
 • να υποβληθεί αίτημα ολοκλήρωσης/τελικής επαλήθευσης ακόμη και στην περίπτωση που έχει ολοκληρώσει μέρος των εκθέσεων (π.χ. μία από τρεις) για τις οποίες είχε εγκριθεί να υλοποιήσει/λάβει μέρος.
 • να έχουν ικανοποιηθεί τυχόν ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ που επιβλήθηκαν στο έργο αυτό (πχ προσκόμιση άδειας λειτουργίας πριν την εκταμίευση επιχορήγησης)
 • να υποβληθεί το Ερωτηματολόγιο Αποτελεσμάτων (Παράρτημα V).

 

3.8. Για όσους Δικαιούχους δεν έχουν υλοποιήσει μέχρι σήμερα και δεν προτίθενται υλοποιήσουν το έργο τους, συνιστάται να υποβάλλουν ει δυνατόν αίτημα παραίτησης μέσω του www.ependyseis.gr (Υπογεγραμμένο να αποσταλεί στον αρμόδιο Ε.Φ.) για την αποφυγή καθυστερήσεων ή να υποβάλλουν Υπεύθυνη Δήλωση παραίτησης με θεώρηση για το γνήσιο της υπογραφής του Νόμιμου Εκπροσώπου.

 

3.9. Για βοηθητικές οδηγίες υποβολής αιτήματος τελικής επαλήθευσης-πιστοποίησης στο ΠΣΚΕ ΕΔΩ .

 

Παρακαλούμε θερμά για την προσεκτική μελέτη των ανωτέρω οδηγιών και επισημάνσεών μας, καθώς και την πιστή εφαρμογή τους.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Χρήσιμες Οδηγίες για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων και υποβολής αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚΧρήσιμες Οδηγίες για την επιτυχή ολοκλήρωση έργων και υποβολής αιτήματος Τελικής Επαλήθευσης-Πιστοποίησης στη Δράση «Επιχειρούμε Έξω» του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο