Σας ενημερώνουμε ότι προκηρύχθηκε η Δράση “Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου” των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020), η οποία έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητας καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων.

Η Δημόσια Δαπάνη της Δράσης χρηματοδοτείται από το Ελληνικό Δημόσιο και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), ενώ γίνεται χρήση της ρήτρας ευελιξίας για τις δαπάνες τύπου ΕΤΠΑ και ο προϋπολογισμός της Δημόσιας Δαπάνης της Δράσης ανέρχεται σε 4.000.000 €.

Η ηλεκτρονική υποβολή των προτάσεων στο Πληροφοριακό Σύστημα Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) στην ιστοσελίδα www.ependyseis.gr, ορίζεται στο διάστημα από 23/02/2022 και ώρα 13:00 έως και την καταληκτική ημερομηνία 15/04/2022 και ώρα 15:00.

Το εν λόγω αρχείο μπορείτε να βρείτε στον κάτωθι σύνδεσμο:

ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου 470/11.02.2022

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτικό υλικό των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου (ΕΣΠΑ 2014-2020)Προκήρυξη της Δράσης "Ενίσχυση ΠΜΜΕ Νοτίου Αιγαίου" των ΠΕΠ Νοτίου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο