e-mail Δράσης για επικοινωνία: [email protected]

 

Σκοπός της Δράσης «Επιχορήγηση υφιστάμενων επιχειρήσεων γυμναστηρίων, παιδότοπων» είναι η ενίσχυση με τη μορφή επιχορήγησης, επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παροχή υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδοτόπων οι οποίες επλήγησαν από την πανδημία.

 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 7η Τροποποίηση της προκήρυξης

Η περίοδος της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων έληξε στις 12.10.2021 και ώρα 17:00.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ωφελούμενοι των οποίων η αίτηση χρηματοδότησης, που υποβλήθηκε έως την καταληκτική ημερομηνία και ώρα, απορρίπτεται, δύνανται μετά την έκδοση της σχετικής απορριπτικής απόφασης να υποβάλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης. Η καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής νέας αίτησης χρηματοδότησης, μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτηση του ωφελούμενου έχει απορριφθεί και δεν έχει προχωρήσει σε υποβολή ένστασης σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 11, είναι η Δευτέρα 29.11.2021 και ώρα 15:00. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Δημοσιεύθηκαν Αποφάσεις Ένταξης έργων, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση. Συγκεκριμένα, έχουν δημοσιευθεί:

 • η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 134 επιχειρηματικά σχέδια,
 • η 1η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 160 έργων,
 • η 2η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 133 έργων,
 • η 3η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 220 έργων,
 • η 4η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 244 έργων,
 • η 5η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 151 έργων,
 • η 6η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 227 έργων,
 • η 7η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 2 έργων,
 • η 8η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 173 έργων,
 • η 9η τροποποίηση αυτής, λόγω ένταξης επιπλέον 13 έργων.

Στις Περιφέρειες αρμοδιότητας της ΕΛΑΝΕΤ (Αττική, Βόρειο & Νότιο Αιγαίο) εντάχθηκαν μέχρι σήμερα 518 έργα, συνολικού π/υ 5.640.952 €*.

*Τελευταία ενημέρωση: 12 Μαρτίου 2024

 

ΣΕ ΠΟΙΟΥΣ ΑΠΕΥΘΥΝΕΤΑΙ

Επιλέξιμες είναι Πολύ Μικρές, Μικρές και Μεσαίες Επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών γυμναστηρίων και παιδότοπων (ανεξαρτήτως νομικής μορφής) οι οποίες διατηρούν αδειοδοτημένη επαγγελματική έδρα, σε διακριτό της οικίας τους χώρο.

Οι επιλέξιμοι ΚΑΔ, στους οποίους θα πρέπει να δραστηριοποιούνται οι δυνητικά ωφελούμενες επιχειρήσεις (κύριοι ΚΑΔ ή ΚΑΔ με τα μεγαλύτερα έσοδα σύμφωνα με το φορολογικό έντυπο Ε3 του έτους 2019) είναι οι:

 • 93.11: Εκμετάλλευση αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.11.10: Υπηρεσίες λειτουργίας αθλητικών εγκαταστάσεων
 • 93.11.10.01: Υπηρεσίες γηπέδων (4Χ4, 5Χ5 κλπ) ποδόσφαιρου, καλαθοσφαίρισης, αντισφαίρισης κλπ
 • 93.11.10.02: Υπηρεσίες γηπέδων γκολφ ή μίνι γκολφ
 • 93.11.10.03: Υπηρεσίες κολυμβητηρίου (πισίνας)
 • 93.11.10.04: Υπηρεσίες πίστας καρτ
 • 93.11.10.05: Υπηρεσίες χώρου μπόουλινγκ
 • 93.13.10: Υπηρεσίες γυμναστηρίων
 • 93.13.10.01: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ειδικών γυμναστικών (αεροβικής, πιλάτες, γιόγκα κλπ)
 • 93.13.10.02: Υπηρεσίες γυμναστηρίου ενόργανης ή μη γυμναστικής
 • 93.29.11.06: Υπηρεσίες πάρκου αναψυχής
 • 93.29.19.00: Διάφορες ψυχαγωγικές υπηρεσίες π.δ.κ.α.
 • 93.29.19.05: Υπηρεσίες παιδότοπου

 

ΤΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ

Η επιχορήγηση ανά ωφελούμενη επιχείρηση θα χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό (lump sum) για την παροχή ρευστότητας και την κάλυψη μελλοντικών λειτουργικών δαπανών για περίοδο έξι (6) μηνών από την ημερομηνία ένταξης της επιχείρησης. Το μέγιστο ποσό που δύναται να χορηγηθεί ως κατ’ αποκοπή ποσό ανέρχεται σε 18.000€ ανά ωφελούμενη επιχείρηση.

Ενδεικτικές λειτουργικές δαπάνες που είναι επιλέξιμες για τη Δράση, στο πλαίσιο εφαρμογής επιλογής απλοποιημένου κόστους και υπολογισμού κατ’ αποκοπή ποσού, μπορούν να είναι οι ακόλουθες:

 1. ενοίκια επαγγελματικού χώρου,
 2. δαπάνες ενέργειας, σταθερής και κινητής επαγγελματικής τηλεφωνίας, ύδρευσης, θέρμανσης, κλπ,
 3. δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, κλπ),
 4. δαπάνες προβολής και δικτύωσης (σχεδιασμός και εκτύπωση διαφημιστικών εντύπων, αφισών, διαφημιστικές καταχωρήσεις, έξοδα συμμετοχής σε επαγγελματικές εκθέσεις, εταιρική ιστοσελίδα, κλπ.),
 5. δαπάνες προμήθειας αναλώσιμων υλικών,
 6. αποσβέσεις παγίου εξοπλισμού (ενσώματου και άυλου),
 7. μισθολογικό κόστος προσωπικού της επιχείρησης.

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΥΠΟΒΟΛΗ

Η Αίτηση Χρηματοδότησης θα υποβληθεί ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων (ΠΣΚΕ) www.ependyseis.gr/mis 

Οι αιτήσεις χρηματοδότησης θα αξιολογηθούν με σειρά προτεραιότητας, σύμφωνα με την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής στο ΠΣΚΕ.

Οι ωφελούμενοι δύνανται να υποβάλλουν νέα αίτηση χρηματοδότησης μόνο στην περίπτωση που η προηγούμενη αίτησή τους έχει απορριφθεί και δεν έχουν προχωρήσει σε υποβολή ένστασης. Σε κάθε περίπτωση, η νέα αίτηση μπορεί να υποβληθεί μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης. Το δικαίωμα νέας υποβολής παύει να υφίσταται σε περίπτωση που η επιχείρηση αυτή ενταχθεί στη Δράση.

Προσοχή: Επιτρέπεται η ακύρωση της ηλεκτρονικής αίτησης χρηματοδότησης (από το δηλωθέντα νόμιμο εκπρόσωπο της επιχείρησης) υπό την προϋπόθεση να υποβληθεί αίτηση ακύρωσης εντός αποκλειστικής προθεσμίας έως και πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την οριστική υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης και πριν την έναρξη της αξιολόγησης αυτής και έως δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης.

 

ΣΧΕΤΙΚΟ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

Η ισχύουσα πρόσκληση είναι: 7η Τροποποίηση της προκήρυξης

 

Υφιστάμενα Γυμναστήρια & ΠαιδοτόποιΥλικό για την υποβολή Αιτημάτων Επαλήθευσης (24.03.2022)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι9η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (21.03.2022)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι7η Τροποποίηση της προκήρυξης, ΟΔΗΓΟΣ-ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ (18.03.2022)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι3η Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης ενστάσεων (16.03.2022)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι8η Απόφαση Απόρριψης (10.01.2022)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι8η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (30.12.2021)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι7η τροποποίηση Απόφασης Ένταξης (15.12.2021)
Υφιστάμενα Γυμναστήρια & Παιδοτόποι2η Απόφαση Έγκρισης/Απόρριψης ενστάσεων (01.12.2021)

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Υφιστάμενα Γυμναστήρια & ΠαιδοτόποιΑυτοαπασχολούμενοι δικηγόροι Μετάβαση στο περιεχόμενο