Σε συνέχεια διευκρινιστικής οδηγίας της ΕΥΔ-ΕΠΑΝΕΚ, κατόπιν ερωτημάτων δικαιούχων της Δράσης «Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας» του ΕΠΑνΕΚ (ΕΣΠΑ 2014-2020), αναφορικά με τη δαπάνη Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων και τη δυνατότητα πιστοποίησής της σε Αίτημα Ενδιάμεσης Επαλήθευσης, σας ενημερώνουμε ότι είναι δυνατή η πιστοποίηση της δαπάνης τόσο σε Ενδιάμεσο όσο και σε Τελικό Αίτημα Επαλήθευσης.

Τέλος, σας ενημερώνουμε ότι για την πιστοποίηση της δαπάνης πρέπει να τηρούνται οι προϋποθέσεις που τίθενται στην Αναλυτική Πρόσκληση και ειδικότερα στο κεφ. 6.1, παρ. 7 καθώς και να υποβάλλονται τα παραδοτέα όπως αναλύονται στο Παράρτημα ΙΙ, Α7

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ανάκληση των Αποφάσεων συγκρότησης των Επιτροπών Παρακολούθησης Δράσεων του ΕΠΑνΕΚΕνημέρωση δικαιούχων της Δράσης "Εργαλειοθήκη Ανταγωνιστικότητας" του ΕΠΑνΕΚ Μετάβαση στο περιεχόμενο