Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την υπ΄αριθμ. 1860/614/Α3/26-3-2018 απόφαση της Ειδικής Γραμματέως Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και του ΤΣ, με Θέμα: Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων και Κατάλογοι όλων των υπολοίπων Επιχειρηματικών Σχεδίων με τη βαθμολογική τους κατάταξη στη Δράση «Αναβάθμιση πολύ μικρών & μικρών επιχειρήσεων για την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές» του ΕΠ «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία (ΕΠΑνΕΚ)», ΕΣΠΑ 2014 – 2020», επίκειται λήξη της προθεσμίας υποβολής του φακέλου με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά Ένταξης του Παραρτήματος ΧΙI της Αναλυτικής Πρόσκλησης την Τρίτη 8 Μαϊου 2018. Η εν λόγω προθεσμία είναι οριστική και μη τήρησή της οδηγεί στην απόρριψη του επιχειρηματικού σχεδίου.

 

Σημειώνεται ότι τα ανωτέρω αφορούν ΜΟΝΟ τους δυνητικούς δικαιούχους της Δράσης, όπως παρατίθενται στο Παράρτημα Ι της απόφασης του Συμπληρωματικού Προσωρινού Καταλόγου Δυνητικών Δικαιουχων (ΑΔΑ: 7ΖΜΟ465ΧΙ8-3Χ0). Τα επενδυτικά σχέδια που αναγράφονται στα Παραρτήματα ΙΙ και ΙΙΙ της ανωτέρω απόφασης ΔΕΝ καλούνται για προσκόμιση φυσικού φακέλου.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο