Με το παρόν έντυπο οι επενδυτές της δράσης “Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης – Α’ Κύκλος”, μπορούν να υποβάλουν τις αντιρρήσεις τους σε περίπτωση διαφωνίας τους με την αξιολόγηση του Αιτήματός τους.
Υπενθυμίζεται ότι :
o Το έντυπο πρέπει να είναι εμπρόθεσμο, εντός 15 ημερών από την επόμενη ημέρα λήψης της επιστολής ενημέρωσης του δικαιούχου.
o Πρέπει απαραιτήτως να φέρει υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου/Αυτοαπασχολούμενου και σφραγίδα της επιχείρησης/αυτοαπασχολούμενου.
o Αποστέλλεται σε φυσική μορφή στον αρμόδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ ή υποβάλλεται ιδιοχείρως.
o Σε περίπτωση που το έντυπο δεν φέρει σφραγίδα και υπογραφή του Νομίμου Εκπροσώπου ή άλλου εξουσιοδοτημένου προς αυτό προσώπου, οι αντιρρήσεις παραλαμβάνονται και πρωτοκολλώνται, αλλά δεν εξετάζονται.

gotopofpage
contactform

Θα ήθελα να ρωτήσω ...

Ενημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου ΑιγαίουΕνημερωτική εκδήλωση στη Σάμο (12.02.2020) για την παρουσίαση των Δράσεων των ΠΕΠ Βορείου Αιγαίου Μετάβαση στο περιεχόμενο